هوالرزاق


آفتاب رایانه از نگاه کاربران

پيشنهاد

اگر سبد خريد را user friendly تر كنيد تا امكان تغيير تعداد وجود داشته باشد خوب است. . چرا براي ارسال امكان استفاده از تيپاكس كه سريعتر مطمئن ترو ارزانتر از پيشتاز است وجود ندارد با تشكر

رأی کاربر

سيمآوا -  16:16:17 09-14-2015
AftabRayaneh©2022