هوالرزاق


آفتاب رایانه از نگاه کاربران

خود شیفتگی

سلام چند گاهی هست که احساس مسئولیت از فروشگاه شما رخت بر بسته وجالب اینکه مشتری همیشه بدهکار بی دقتی انتخاب یک واقغا جای تاسف دارد با فرد بی تجربه جهت سرپرستی فروشگاهتان

رأی کاربر

اشکان -  شیراز 20:58:00 03-08-2018
AftabRayaneh©2017