هوالرزاق


آفتاب رایانه از نگاه کاربران

رسبپری پای با معماری آرم ورژن 7

سلام. رسبپری پای 2 هم عرضه شد، خیلی عالی می شود اگر تا عید بتوانید وارد کنید. http: //www.raspberr ypi.org/raspbe rry-pi-2-on-sa le/

رأی کاربر

مهران -  تهران 07:36:47 02-07-2015
AftabRayaneh©2017