هوالرزاق


آفتاب رایانه از نگاه کاربران

بی نظمی

متاسفانه خیلی سایت بی نظمی دارید.تلفن ها همیشه اشغاله .... دیگه محال ممکنه از سایت آفتاب رایانه خرید کنم.

رأی کاربر

پارسا -  شیراز 16:31:26 06-28-2017
AftabRayaneh©2017