هوالرزاق


آفتاب رایانه از نگاه کاربران

بدقولی

یک هفتس که که قراره پلاستیک آنتی استاتیک رو تو سایت وارد کنید.چرا با بدقولی بی اعتمادی ایجاد می کنید؛گفتن واقعیت راه بهتری نیست؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ ؟

رأی کاربر

کلون -  12:24:00 01-17-2017
AftabRayaneh©2017