هوالرزاق


دسته بندی

حفظ حریم شخصی

شرایط حفظ حریم شخصی کاربران با توجه به استاندارد های مشتری مداری تعریف شده در دستور کار مجتمع فنی و تخصصی آفتاب رایانه قرارگرفته و تمام مدیران و کارمندان این مجتمع با توجه به قوانین حاکم در کشور عزیزمان ملزم به اجرای ان میباشند

AftabRayaneh©2014